MENDI

Kimi
Kimi
Kimi
Kimi Border Collie
Kimi, en Bleu Perle Pastoreando
Kimi Border Collie on the grass
Border Collie front view
Kimi, white and black
Border Collie herding
Kimi, herding dog
Border Collie herding
Pedigree